בטיחודניק

מה שאתם צריכים בשביל לעשות את זה נכון!
קבצים להורדה / קריאה בנושא בטיחות

פרק 1 : הגדרות
פרק 2 :בטיחות בסניף ובמרחבי הסניף
פרק 3 :בטיחות בפעילות המיוחדת בסניף ובקהילה
פרק 4 :בטיחות בפעילות חוץ – סניפית
פרק 5 :בטיחות בנסיעה ובדרכים
פרק 6 :בטיחות באש ופעילות אש
פרק 7 : תחקירי אירוע

בטיחודניק