תפיסת הבטיחות

תפיסת הבטיחות בתנועה היא

1

2

3

4

תפיסת הבטיחות בתנועה